ATARI
portfolio


DIP DOS - manuál (nejen) pro začátečníky

      Slovo úvodem: Zkratka DOS znamená Diskový Operační Systém. Jedná se o jednouživatelský, jednoúlohový operační systém, který vznikl roku 1981 na základě systému CP/M. DOS běží v reálném módu a programy s ním obvykle komunikují pomocí přerušení, nic jim ale nebrání použít přímý přístup k hardware. Pokud je potřeba pracovat s víc jak 640kB paměti, musí se o to programátor postarat sám a nebo využít ovladačů rozšířené paměti XMS/EMS, DOS extenderů či DPMI serveru. Ovládání DOSu probíhá přes příkazovou řádku o kterou se stará interpret příkazů. Uživatel něco napíše na příkazovou řádku a command interpreter rozpozná, jde-li o příkaz nebo o název externího programu nebo nesmysl, načež reaguje obligátním " Bad command or filename ". Příkazy mohou mít několik povinných i nepovinných parametrů.
      DOS pracuje se souborovým systémem FAT a podporuje stromovou adresářovou strukturu. Disky (logické i fyzické) se označují písmeny " A: B: C: ".... V případě portfolia značí A: RAMkartu a C: interní RAMdisk. Na každém disku je po naformátování automaticky vytvořen kořenový adresář (root) " \ ". V něm pak vytváříme naše uživatelské soubory a adresáře s podadresáři. Názvy souborů a adresářů musí splňovat konvenci 8.3 neboli 8 znaků pro jméno a 3 znaky pro příponu, která není povinná. V názvu souborů by neměli být speciální znaky, nejlépe je použít jen písmena, číslice, případně -, _, ~, $, @, ^, #. V jednom adresáři nemohou být dva soubory nebo podadresáře stejného jména (DOS nerozlišuje velká a malá písmena). Spustitelné programy mají obvykle příponu com, exe, bat. Při zadávání názvů souborů jako parametrů pro příkazy se nám budou hodit tzv. wildcards. Jde o vyhrazené znaky " * " a " ? " které zastupují 0-8 libovolných znaků, resp. právě jeden libovolný znak. Chceme-li tedy např. pracovat se všemi soubory s příponou txt, zadáme tzv. masku ve tvaru " *.txt ". Pro soubory pepa01.txt až pepa50.txt můžeme zadat masku " pepa??.txt ".
      Důležitý pojem je cesta (path). Pokud totiž program nespouštíme zrovna z adresáře v němž se nacházíme, DOS jej nenajde. Je tedy nutno zadat před názvem programu posloupnost názvů disku a adresářů oddělených " \ " , např. " C:\APPS\NC\nc.exe " jež se nazývá absolutní cesta. Absolutní cesta vždy začíná názvem disku. Je však možno zápis zkrátit a použít relativní cestu. Ta může vycházet z libovolného adresáře. Zde mají význam dva speciální symboly " . " a " .. " jež značí adresář v němž se nacházíme, resp. adresář o úroveň výš (ke kořenovému). Jsme-li třeba v adresáři " C:\APPS\DOOM " můžeme spustit program takto " ..\NC\nc.exe ". Cesta k adresáři v němž se právě nacházíme se nazývá aktuální cesta (current path) a obvykle se zobrazuje v promptu příkazové řádky. V případě portfolia jsou všechny příkazy DIP DOSu interní, to znamená že se před nimi neuvádí cesta a lze je provádět z jakéhokoliv adresáře.
      DOS má dva konfigurační soubory " confug.sys " a " autoexec.bat " které musí být umístěny v kořenovém adresáři bootovacího disku. U portfolia mají vyšší prioritu soubory na RAMkartě. To znamená, že pokud dané soubory existují v A:\ i C:\ budou po resetu zpracovány vždy jen soubory v A:\. Do souboru config.sys se obvykle zapisují ovladače, které se mají načíst pomocí speciálního příkazu " DEVICE= ", např. " DEVICE=C:\ansi.sys ". V autoexec.bat se pak nachází sekvence standardních příkazů DOSu jež je třeba provést po spuštění systému. Obvykle se v něm provádí také nasavení systémových proměnných pomocí příkazu " SET proměnná=hodnota ". Důležitou proměnnou a zároveň příkazem je " PATH ", které přiřadíme seznam cest oddělených středníkem, která určuje, kde všude bude DOS hledat uživatelské programy. Např. když nastavíme " PATH C:\APPS;C:\APPS\NC;C:\APPS\DOOM " budeme moci programy z těchto adresářů spuštět odkudkoliv, stejně jako interní příkazy. Proč tedy DOS neprohledává rovnou všechny adresáře? Protože při práci na velké a pomalé jednotce se složitou adresářovou strukturou bysme se hóódně načekali, proto se hledání omezuje proměnnou PATH. Další důležitou proměnnou je " PROMPT " jež ovlivňuje vzhled výzvy na příkazové řádce. " PROMPT $P$G " zajistí, že se bude zobrazovat aktuální absolutní cetsa zakončená znakem " > " a kurzorem.
      Doufám, že jsem vystihl to nejdůležitější a zde je už podrobný přehled příkazů DIP DOSu:

APP [/a/c/d/e/s/w] (pouze jeden z parametrů) - spustí adreář/kalkulačku/diář/editor/setup/tabulkáč
BREAK {on,off} bez parametru - vypíše aktuální stav
BREAK on - umožní běžící proces zastavit ihned stiskem CTRL+C
BREAK off - stisk CTRL+C se ověřuje jen při vstupu/výstupu na CON, takže zastavení nemusí být okamžité
CD {cesta} bez parametru - vypíše aktuální adresář jinak přepne do požadovaného adresáře
CD \ - přepne do kořenového adresáře
CD .. - přepne do adresáře o úroveň výš
CD ..\.. - přepne do adresáře o dvě úrovně výš
CHKDSK [disk]{/p}{/f} vypíše informace o kapacitě daného disku a RAM a případných chybách souborového systému
/p - stráknuje výpis
/f - pokusí se obravit chyby souborového systému
CLS smaže obrazovku a nastaví kurzor na 1. řádek obrazovky
COPY [cesta1][cesta2] zkopíruje soubor(y) z cesty1 do cesty2
COPY C:\TEXTY\dopis??.txt A:\ - zkopíruje všechny soubory odpovídající masce dopis??.txt do kořenového adresáře jednotky A:
DATE {mm-dd-yyyy} bez parametru - vypíše aktuální datum jinak ho nastaví na požadované
DATE 10-26-2002 - nastaví datum 26.10.2002
DEL [cesta] smaže daný soubor
DEL A:\DATA\*.* - smaže všechny soubory v adresáři data
DIR [cesta]{/p}{/w} bez parametru - vypíše soubory v aktuálním adresáři jinak v daném adresáři
/p - stráknuje výpis
/w - vypisuje pouze jména souborů ve třech sloupcích
FDISK [n] nastaví velikost RAMdisku v kB a resetuje portfolio
FDISK 16 - nastaví velikost RAMdisku C: na 16kB
pozor! všechna data na C: budou ztracena
FORMAT [disk]{/v} naformátuje daný disk
/v - po formátování se zeptá na jmenovku disku
pozor! všechna data na daném disku budou ztracena
HELP vypíše seznam příkazů DIP DOSu
LABEL [disk][jméno] nastaví jmenovku disku (max. 11 znaků)
MD [disk][cesta][adresář] vytvoří daný adresář
MD A:\DATA\TEXTY - vytvoří podadresář TEXTY v adresáři DATA na jednotce A:
MD TEXTY - vytvoří podadresář TEXTY v aktuálním adresáři
OFF vypne portfolio
PATH {cesta1};{cesta2}... bez parametru - vypíše aktuální seznam cest jinak nastaví cesty kde se budou hledat spouštěné programy
PATH A:\;C:\;C:\MAIN\PROGS - nastaví vyhledávací cesty do adresářů A:\ C:\ a C:\MAIN\PROGS
PATH ; - zruší nastavené cesty
PROMPT {text}{$n$v...} nastaví vzhled výzvy příkazového řádku (promptu)
PROMPT Portfolio $p$g - nastaví prompt do tvaru " Portfolio c:\data> "
$d - aktuální datum
$t - aktuální čas
$p - aktuální adresář
$v - číslo verze DOSu
$n - aktuální disk
$g - " > "
$l - " < "
$b - " | "
$_ - CR-LFverze DOSu
$s - space
$h - backspace
RD [disk][adresář] smaže daný adresář, který však musí být prázdný
RD A:\DATA - smaže prázdný adesář DATA na jednotce A:
REN [cesta][soubor1][soubor2] přejmenuje daný soubor (v rámci dané cesty)
REN tabulka.wks zaloha.bak - přejmenuje soubor tabulka.wks na zaloha.bak
RUN [cesta][soubor] určeno jen pro spouštění speciálních programů na RAMkartě
SET {proměnná}={hodnota} bez parametru vypíše všechny proměnné a jejich hodnoty
SET name=David - nastaví proměnnou name na hodnotu David, pokud proměnná neexistuje, vytvoří se, jiank se původní hodnota přepíše.
SET name= - zruší proměnnou name
TIME {hh:mm:ss} bez parametru - vypíše aktuální čas jinak ho nastaví
TIME 16:17:29 - nastaví čas 16:17.29
TYPE [cesta][soubor]{/p} vypíše obsah daného souboru na obrazovku
/p - stráknuje výpis
VERIFY {on,off} bez parametru - vypíše aktuální stav
VERIFY on - zapne kontrolu zápisu
VERIFY off - vypne kontrolu zápisu
VER vypíše verzi DOSu
VOL [disk] vypíše jmenovku disku
> [zařízení] přesměrování výstupu na dané zařízení
jméno souboru - daný soubor
PRN, LPT1, LPT2 - tiskárna, port LPT1, LPT2
AUX, COM1, COM2... - sériový port
NUL - prázdné zařízení
CON - konzole, obrazovka
DIR C:\DATA > PRN - vytiskne na tiskárnu obsah adesáře DIR C:\DATA
< [zařízení] přesměrování vstupu z daného zařízení
jméno souboru - daný soubor
PRN, LPT1, LPT2 - tiskárna, port LPT1, LPT2
AUX, COM1, COM2... - sériový port
NUL - prázdné zařízení
CON - konzole, klávesnice
TYPE < list.txt - vypíše obsah souboru jehož jméno je uvedeno v souboru list.txtrayer^seznam*cz

zpět   zpět na index


aktualizováno 21:21; 28.12.2002